კლუბები

ევრო კლუბი New Georgia

ევროკლუბი “New Georgia” წარმოადგენს ახალგაზრდულ არაფორმალურ ორგანიზაციას, რომელიც აერთიანებს ქალაქ ბათუმის გიმნაზიის “XXI საუკუნის” 9-12 კლასის მოსწავლეებს. საზოგადოებრივ აქტიური ახალგაზრდობის მიზიდვა ასეთი საკითხების განხილვისათვის, როგორიცაა: საქართველოს ევროინტეგრაცია, სამოქალაქო საზოგადოების და სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარება.

სპორტული  კლუბი ”ახალგაზრდობა”

ჩვენი მიზანია საშუალო სკოლის ბავშვებში  ჩამოაყალიბოს  ბავშვი, როგორც ფიზიკურად ჯამრთელი, აგრეთვე  პასუხისმგებლობის  გრძნობით თანაგუნდელთა  შორის. დსახული მიზნებისა და წარმატების მისაღწევად თავდაუდებელი შრომა.  აგრეთვე იზრუნოს მაზედ პატარა მეგობრებზე.
კლუბი მონაწილეობას  ღებულობს სასკოლო ჩემპიონატებში, მერისადმი ჩატარებულ ყველა სპორტულ შეჯიბრებებში. გვყავს  აჭარის  და  საქართველოს  ჩემპიონები.

 

უცხო ენების კლუბი Explorers

კლუბი ” Explorers” არის ახალგაზრდული არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ქ. ბათუმის გიმნაზიის ”21საუკუნის” მე-5 მე-12 კლასელ მოსწავლეებს.
კლუბის მთავარი მიზანი და დავალებებია მოსწავლეთა შემოქმედებითი და შემეცნებითი უნარების განვითარება და ცოდნის გაღრმავება შემსწავლელი ენის ქვეყნებისა.

ისტორიული კლუბი ”საქართველო დღეს და გუშინ”

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კლუბი «საქართველო გუშინ და დღეს” შეიქმნა 2010 წლის სექტემბერში. კლუბის ძირითადი მიზანია აღზარდოს გიმნაზიის მოსწავლეები პატრიოტულად. Mმოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ თავისი სამშობლოს ისტორია, აფასებდნენ მის ტრადიციას. ერკვეოდნენ ძირითად პოლიტიკურ პროცესებში, რაც დღევანდელ დღეს ხდება და მათი დაკავშირება საქართველოს ისტორიულ წარსულთან. კლუბს აქვს თავისი ფონოთეკა, ბიბლიოთეკა და დამატებითი მასალები.

ლიტერატურული კლუბი ”ალმანახი”

კლუბი „ალმანახი“- დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, აერთიანებს მოსწავლეებს ინტერესების მიხედვით. კლუბის საქმიანობას ხალმძღვანელობს საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს პედაგოგი. საბჭო განიხილავს საკითხებს, დაკავშირებულს კლუბის ამოცანებთან. კლუბი უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა აღზრდას სკოლა, ოჯახსა და საზოგადოებასთან მჭიდრო კავშირში. აყალიბებს ლინგვისტურ და ლიტერატურულ ცოდნას მოსწავლეებს შორის. აყალიბებს მოსწავლეთა ცხოვრებისეულ პოზიციას.