ინფრასტრუქტურა
  • კეთილმოწყობილი საკლასო ოთახები
  • ინდივიდუალური მერხები და სკამები
  • კომპიუტერული კაბინეტი
  • ყველა სართულზე განთავსებული უსაფრთხოების ვიდეოთვალი
  • სააქტო დარბაზი
  • სამკურნალო ფიზკულტურის კაბინეტი
  • ბიბლიოთეკა სასწავლო და მხატვრული ლიტერატურის ფართო არჩევანით
  • ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი აუდიო აპარატურა